fbpx
Glmaour Distribution Cosmetics
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
Alfa Romeo parfümök

Nyereményjáték Hivatalos Szabályzata

(Hatályos: 2022.11.01-től)

 1. A nyereményjáték szervezője A Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")
szervezője és lebonyolítója
 a Glamour Distribution Cosmetics Hungary Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Présház utca
11.)  a továbbiakban: "Szervező” és „Lebonyolító”. 
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Lebonyolító, mint adatkezelő (a továbbiakban:
"Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó adminisztrációt, valamint a Játék során
kezelt adatok feldolgozását a Glamour Distribution Cosmetics Hungary Kft. (székhely: 2092
Budakeszi, Présház utca 11.), továbbiakban mint: "Lebonyolító" és „Adatfeldolgozó”)
végzi. 
A Játék nyereményeinek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-
Logisztikai Kft. ( székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., a továbbiakban szintén mint:
"Adatfeldolgozó") szervezi.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
 2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel
és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező,
a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a
továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt megfelelően teljesíti a meghirdetett
feladatot. Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban
("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervezők és Lebonyolító nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét,
telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint
kezelje. 
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék
szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói.
3. A Játék időtartama: 
A játék 2022.11.21-11.27. éjfélig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan
eltérhet). 

4. A Játék menete 
4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: A Játékban való részvételhez a
Játékos
követi Feri Instagram oldalát (@rakoczi_feri) és a Glamour Kft. Instagram oldalát
(@illatkalauz).

A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni,
illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
 4.2. Nyertesek kiválasztása 
A Játék során összesen egy nyertes kerül kisorsolásra, aki a résztvétel összes feltételét
teljesíti.
A Játék során a beérkező kedvelések és kommentek alapján a RAFI - Giveaway Picker 
alkalmazás véletlenszerű módon kiválasztja a nyertest.
A Lebonyolító általi  sorsolás időpontja: 2022.11.28. 12:00. óra
A Lebonyolító a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg
a Játékszabályban rögzített feltételeknek. 
A Lebonyolító szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában
foglaltak értelmében nem elérhető. 
A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból
kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának
feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget
adó módon kíván előnyhöz jutni. 
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár. 
4.3. Nyeremény átvétele
A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át: Szervező és Lebonyolító a
kisorsolt nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti. A sorsolás útján
nyertessé váló Játékost a @rakoczi_feri Instagram oldal a kiválasztást követően 24 órán
belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. 
A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül
köteles Instagram üzenetben az Illatkalauz oldalán jelentkezni. Amennyiben a nyertes
Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és
pótnyertes kerül kiválasztásra.
Nyeremények kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező email címen és/vagy
Messenger üzenetben egyezteti, a kézbesítést a nyereményjáték Szervezője végzi. 
A nyereményt a Szervező a Játékos által az értesítés visszaigazolása során megadott
magyarországi címére kézbesíti. 
A Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90
naptári napon belül. 

A nyeremények előre egyeztetett címre történő kézbesítésének költsége a Szervezőt terheli.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át
és a Szervezőt, valamint a gyártót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
5. A Nyeremény
A Glamour Distribution Cosmetics Kft. jóvoltából:
1 db Alfa Romeo Blue Edt 40 ml 6.990.-
1 db Alfa Romeo Red Edt 40 ml 6.990.-
1 db Alfa Romeo Black Edt 40 ml 6.990.-
1 db Alfa Romeo baseball sapka 14.500.-
1 db Alfa Romeo hátizsák 16.500.-
A nyeremények összértéke: 51.970.-Ft

6. Személyi jövedelemadó költségek 
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség
a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre
esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel
kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. 
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden
kapcsolódó költség a nyertest terheli.
 7. Vegyes rendelkezések 
A Szervező, a Lebonyolító, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért,
hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek
között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem
oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és
legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen
Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a
felelősségét minden az nmhh.hu/para oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún.
SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor
megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék
weboldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel
bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól,
illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
FONTOS INFORMÁCIÓ
A nyereményjáték kizárólag a megjelölt profilokon zajlik, más eltérő néven nem.
A játékban résztvevő profilok SEMMILYEN ESETBEN nem kérnek banki átutalást és
bankkártya adatokat a résztvevőktől.
A Játék lebonyolítói nem vállalnak felelősséget azon esetleges anyagi károkért,
melyeket hasonló elnevezésű profilok okoznak.

Glamour Distribution Cosmetics Kft.

2092 Budakeszi, Présház utca 11.
+36 30 613 3402
gdist-contact@gdist.hu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram